ความรับผิดชอบ - ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร

 

 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน - ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

 

 

 

 

 

- จรรยาข้าราชการ ส.ป.พ.ศ. 2533

- ยุทธศาสตร์ชาติไทย

- ข้อบังคับ จรรยาข้าราชการญ ฯ 60

- อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

- อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ

-   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

- ค่านิยมหลัก(Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม

- พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม

- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564 ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรฎาคม 2559

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุรธรรมแห่งชาติ

- กฏกระทรวง