แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

กิจกรรมชมรมจริยธรรม

 

1. แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

3. คำสั่ง PCT

4. ผลการติดตามความเหมาะสมของการใช้ยา

5. ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ 2565

6. แนวทางการจัดซื้อจัดหายา

7. ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

8. สรุปรายการยาในกรอบบัญชียา โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

9.ชี้แจงแนวทางการติดตามและการสั่งใช้ยามูลค่าสูง

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566