ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ตัวชี้วัดที่4 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดที่5 การรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

 

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร