1. แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 


2.แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ผลการประเมินยา DUE

 

3.ระบบเฝ้าระวังยาราคาแพง


4.การส่งเสริมการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ


5.หลักเกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล พ.ศ.2566


6.คำสั่ง PTC


7. รายงานการประชุม PTC

8.ผลการประเมิน DUE

9.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติ

10. ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรฒ ปีงบ 67

11. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567