การรายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ปีงบประมาณ 2565

-งบแสดงฐานะการเงิน  

-งบแสดงผลการดำเนินงาน

-หมายเหตุประกอบงบการเงิน

   -->2565 
   -->2566