ประกาศประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช จำนวน 1 รายการ ณ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

-ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

-เอกสารประกวดราคา